Riksförbundsmöte

Riksförbundsmötet är Biodlarnas högsta beslutande organ.

Det består av ombud från distrikten som väljs på distriktens årsmöte och ledamöterna i förbundsstyrelsen. Alla medlemmar har rätt att skriva motioner till riksförbundsmötet med förslag om förändringar och förbättringar i Biodlarnas verksamhet eller förslag om annat som skall uppdras till förbundsstyrelsen.

Före april månads utgång vart annat år samlas ombuden till riksförbundsmöte. Totalt utgörs riksförbundsmötet av c:a 70 personer som representerar biodlarna i hela landet.

Alla medlemmar i Biodlarna har närvaro-och yttranderätt. Förslagsrätt och rösträtt innehas av ombud och ledamot av förbundsstyrelsen.

Motioner som skall tas upp på riksförbundsmötet skall tillsammans med föreningens yttrande över motionen, vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 10 december året före förbundsmötet.


Den tidigare planeringen utgick ifrån att vi skulle hålla detta på Selma Spa konferenshotell i Sunne.

På grund av den rådande och pågående pandemin kommer riksförbundsmötet istället att hållas helt digitalt, varför det planerade fysiska mötet i Sunne utgår.

Vi återkommer med anvisningar och instruktioner hur mötet skall kunna genomföras på ett bra och tillförlitligt sätt.

Den tidsmässiga planeringen ligger fast dvs det är fortfarande 17- 18 april som gäller för förbundets riksförbundsmöte 2021.

Som alla förstår är detta extraordinära åtgärder och vi hoppas att förståelsen är stor för att det tagna beslutet är det enda rätta beslut som vi just nu kan ta och att alla berörda hjälper till att genomföra ett så bra möte som möjligt!

Förbundsstyrelsen


Länk till handlingar

 

Riksförbundsmöte

Datum

17 - 18 apr 2021
Expired!

Tid

Hela dagen

Plats

Online
Online
Kategori
Sveriges Biodlares Riksförbund

Arrangör

Sveriges Biodlares Riksförbund
Webbplats
https://www.biodlarna.se/

Lämna ett svar