Kort sammanfattning av distriktets årsmöte, 13 Februari 2021

Distriktet har nu genomfört sitt årsmöte, i år per videolänk genom ZOOM, vilket trots att det var en ny metod för flertalet av deltagarna, avlöpte relativt väl och får ses som ett första steg mot en modernisering även om vi på sikt så småningom ska försöka återgå till fysiska träffar.

Från Mariestads Biodlarförening deltog styrelsen vilket bestämdes på vårt årsmöte.
Filippa Setterwall samt Camilla Pärleborn kunde inte delta och ersattes av Arja Bergström samt Anders Bergström.
Vi var således till fullo representerade.

Så snart protokollet är färdigt kommer vi att presentera detta.
Förutom ordinarie mötesformalia beslutades/informerades följande:

Motioner
Två nya motioner behandlades och kommer att skickas in av styrelsen till förbundet.
Dels en förfrågan om ökad kommunikation från förbundet gentemot medlemmarna genom exempelvis ett nyhetsbrev som medlemmarna kan anmäla sig för.
Dels ett förslag på en kollektiv försäkring mot amerikansk yngelröta där denna bör ingå i medlemsavgiften, utformningen är dock upp till förbundet att förhandla fram.

Ekonomi
Även distriktet har fått ställa in samtliga planerade aktiviteter så det har varit ett stillsamt år med mycket avvaktande av direktiv.
Detta har samtidigt genererat ett överskott för året på strax över 19.000 kr och ett ansamlat kapital på strax över 130.000 kr.
Antaget budgetförslag överskrider kommande intäkter och då ligger framför allt en större post inom området utbildning på 20.000 kr vilket både ska kunna användas för bidrag till enskilda föreningars aktiviteter, men framför allt digitala aktiviteter för samtliga föreningar inom distriktet.
Då det fortsatt råder coronarestriktioner kommer förmodligen flera av posterna i budgeten inte att behöva nyttjas och resultatet kommer därmed förmodligen att blir något bättre. Posterna får dock stå kvar utifall de skulle behövas under året. I nuläget beräknas intäkter till ca 40.000 kr samt utgifter med 65.000 kr.

Det ligger även en del mindre släpande poster sedan lång tid tillbaka i bokföringen och dessa ska rensas bort till nästa år.

Årsavgiften till distriktet för 2022 lämnas oförändrad på 50 kr.

Styrelse samt funktionärer
Mikael Wahll valdes om som ordförande för styrelsen.

Övriga ledamöter för omval valdes om samt för Mariestads Biodlarförenings räkning kommer numera även Carl Hashmi att ingå i styrelsen.
Vill ni därmed förmedla något eller lyfta en fråga så tveka inte att ta kontakt samt vi ska även se om vi kan skapa ett förslagsformulär så att alla medlemmar enkelt kan komma med nya idéer, tankar eller förslag. Förhoppningen är att vi därmed bättre ska kunna informera om vad som händer eller sker inom distriktet och andra föreningar i Skaraborg.

Gällande ny valberedning kommer nuvarande att sitta kvar under ett år då det rådde oklarheter om vilken förening som står på tur samt vilken person som kan ta över av den avgående. Det var egentligen vår tur att lämna över, men Marcus Åsberg sitter därmed kvar ytterligare ett år således.

Marika Landes kvarstår som kvalitetsansvarig för distriktet.
Hon kommer även att lägga upp ny information till föreningarnas kvalitetsansvariga på hemsidan och hon behöver få in kontaktuppgifter på samtliga ansvariga.

Verksamhetsplan
Distriktets förslag på aktiviteter: 

  • Ordförandeträffar – regelbundna träffar för utbyte av information.
  • Utbildningar – gemensamma utbildningar, digitala i nuläget.
  • Föreläsningar – gemensamma föreläsningar, digitala i nuläget.
  • Bi-fika – använda den digitala plattformen där biodlare kan träffas online och diskutera allt möjligt som har med bin att göra, medans man fikar framför skärmen. 

Övrigt
Viktigt att alla föreningar uppdaterar sin information både i register, hemsidor samt distriktets hemsida.
Alla ni som vill ställa upp som föredragshållare inom något ämne ska meddela detta till Maria Wetterström Stålarm.

Nästa möte sker lördag den 12 februari 2022.

Kort sammanfattning av distriktets årsmöte, 13 Februari 2021

Välj ändamål

  • Välj ändamål
  • kr208,850.00 Insamlat
    av kr500,000.00
  • 14 Donatorer