Samordnarens uppgift enligt Riksförbundet

Utbildningssamordnare

Utbildning är en viktig del av SBR:s verksamhet, där den största utbildningsinsatsen genomförs i distrikt och lokalföreningarna.
Av det skälet är samordnarens roll en betydelsefull del i verksamheten.

Förväntningarna på dig som samordnare i en förening är att:

 • Samordnaren skall hålla sig uppdaterad vad som är på gång i utbildningsfrågor.
 • Stötta och hjälpa cirkelledarna vid genomförande av utbildningar.
 • Tillsammans med föreningens övriga samordnare se till att information och utbildningar sprids i föreningen.
 • Samla in statistik från de utbildningar som genomförs i föreningen, gällande typ av utbildning och antal deltagare.
  Sammanställningen skickas sedan till distriktets utbildningssamordnare.

Kvalitetssamordnare

Kvalitetsfrågorna är betydelsefulla för varje biodlare. Framförallt och det som berör de flesta av biodlarna är hanteringen av honungen som är ett livsmedel, oavsett om det saluförs eller om det ges bort som gåvor till vänner och bekanta eller endast används inom den egna familjen.

Förväntningarna på dig som samordnare i en förening är att:

 • Hålla kontakt med distriktets kvalitetssamordnare och se till att information om hanteringen av främst honungen, men i förlängningen även om andra biprodukter, sprids till föreningens medlemmar.
 • Tillsammans med utbildningsansvarig i distriktet och föreningarna ordna utbildningar med målet att öka kunskapen i kvalitetsrelaterade frågor hos medlemmarna.
 • Initiera, påminna och underlätta medlemmarnas hantering av honungsbedömningen, som utgår från förbundets fastlagda honungsbedömningsreglemente.
 • Ge medlemmar råd eller förmedla kontakt om du inte själv har kunskapen.

Det är också bra om du följer kvalitetskommitténs arbete och håller dig uppdaterad.


Samordnare inom drottningodling och biavel

Inom biavel satsar förbundet på drottningodling som är efterfrågat. Kommittén för drottningodling och biavel utvecklar under 2021 en digital kurs, med målet att alla biodlare ska få teoretiska förutsättningar att odla dugliga bruksdrottningar. Kursen kan med fördel kompletteras med en studiecirkel där man praktiserar drottningodlingens olika moment och med lämpliga studiebesök.

Förväntningarna på dig som samordnare i en förening är att:

 • Håller kontakt med distriktets avelssamordnare och ser till att information om drottningodling och biavel sprids till föreningens medlemmar.
 • Ordnar en kurs i drottningodling. Samarbeta gärna med utbildningssamordnaren och anlita en erfaren drottningodlare om det behövs. SBR har ett samarbetsavtal med Studieförbundet Vuxenskolan som hjälper till med anmälan, eventuella avgifter m.m.
 • Tar reda på vilka drottningodlare som finns i närområdet och vilka biraser som är vanliga inom föreningens område.
 • Ordnar besök hos drottningodlare/parningsplats eller samarbetar med distriktet om sådana besök.

Samordnare inom bihälsa

Bihälsa är en viktig fråga för varje biodlare. Friska bin övervintrar bättre, ger starkare samhällen och mer honung.

Förväntningarna på dig som samordnare i en förening är att:

 • Hålla kontakt med distriktets bihälsosamordnare och se till att information om bihälsa sprids till föreningens medlemmar.
 • Tillsammans med utbildningsansvarig i distriktet/föreningar ordna utbildningar med målet att få upp kunskapen i bihälsa hos medlemmarna.
 • Initiera, påminna och underlätta medlemmarnas behandling mot varroa.
 • Ge medlemmar råd eller förmedla kontakt om du inte själv har kunskapen.

Det är också bra om du följer bihälsokommitténs arbete och håller dig uppdaterad.


Samordnare inom näringsbiodling

Det är ett växande intresse för näringsbiodling. Det finns därför ett behov av personer i vår organisation som är pålästa om de metoder och lagar som reglerar detta.

Förväntningarna på dig som samordnare i en förening är att:

 • Hålla kontakt med distriktets samordnare och de lokala biodlarna för att snabbt kunna sprida information både uppåt och nedåt i organisationen.

Samordnarens uppgift enligt Riksförbundet

Välj ändamål

 • Välj ändamål
 • kr208,850.00 Insamlat
  av kr500,000.00
 • 14 Donatorer