Information från förbundet till distrikten, Januari 2021

Fortsatt stark medlemsutveckling.
För 12:e året i rad ökade vi vårt medlemsantal och för 2020 noterar vi en ökning med 670nya medlemmar , jämfört med året innan, trots pågående pandemi. Totalt antal registrerade medlemmar siste september var 15 951 Andelen kvinnor i vårt förbund uppgår nu till 37 %.

Våra utbildningsinsatser.
Följande delar inom förbundet fokuserar vi på:

 • Fördjupad kvalitetsutbildning.
  Kvalitetskommittén kommer tillsammans med utbildningsansvarig, föra en dialog med distriktens samordnare, vad avser det nya honungsbedömningsreglementet och övriga kvalitetsfrågor.Mötet kommer att äga rum 20 januari och kallelse skickas ut till alla samordnare. Senare under året (hösten) är tanken att genomföra en kunskapsöverföring till distriktens samordnare, som i sin tur skall förmedla ut detta till våra 270 föreningar. Syftet är att det inom varje förening skall finnas minst en person, med högre kunskaper inom ämnesområdet. Mötet i inledningen av året får utvisa upplägget och vad som skall tas upp i den kommande utbildningen.
 • Rationell biodling.
  Här sker en fortsättning av de Erfa-grupper som bildades under 2020. Ny Webbsändning kan också bli aktuell under året, i samma webb-sända format som vi tidigare genomfört inom Rationell biodling.
 • Cirkelledarutbildningar.
  Vi har många nya medlemmar som vi behöver stötta med utbildningsinsatser, men även tidigare verksamma medlemmar behöver påfyllnad. För att klara av detta krävs det många motiverade cirkelledare, varför dessa utbildningar är av mycket stor betydelse.
 • Drottningodling.
  Startades upp under 2020 och kommer att fortsätta under det kommande året. Många medlemmar efterfrågar utbildningar inom detta område.
 • Bihälsa.
  Står alltid högst upp när våra medlemmar får prioritera utbildningsinsatser. Här kommer förbundet att rulla ut ”Godkänd Biodlare” under vintern och det görs i samarbete med våra utbildningssamordnare inom distrikten. Förutom detta, arbetar vi med att ta fram en benficksbok inom bihälsa, där tanken är att den skall kunna vara till praktisk användning ute i bigården. Arbetet pågår för fullt och kommer att slutföras under 2021.
 • Utbildningsfilm.
  En ny film har under 2020 spelats in, där tanken är att den skall ersätta den danska filmen som använts under många år. Filmen kommer att läggas upp på hemsidan. Filmen beskriver bi-året och grunderna för biodling. Den kommer att delas upp i avsnitt, för att kunna användas vid nybörjarutbildningar. Redigeringsarbetet pågår och det blir”filmsläpp” under våren.
 • Digital basutbildning.
  Pågående pandemi har visat ett stort behov av denna typ av utbildningar, men den digitala utbildningsformen handlar inte bara om tillstånd under pandemier, utan det handlar bl.a. om geografiska avstånd, samt att i olika utbildningsupplägg kombinera den digitala mötesformen med fysiska träffar.

I övrigt är vår inriktning att successivt komplettera vår etablerade utbildningsstruktur med flera ämnen, som bl.a. syftar till att mer erfarna biodlare kan utveckla sig. Vi är övertygade om att vidareutbildningar är ett medel att göra biodlingen mer intressant under en längre tidsperiod, vilket förhoppningsvis bidrar till ett fortsatt medlemskap inom förbundet, samt att ökade kunskaper leder fram till en ännu mer lyckosam biodling.

Distriktssamordnare inom olika specialområden.
Även om det inom vissa ämnesområden kan verka som att det inte händer så mycket, är det viktigt att distrikten kontinuerligt gör uppdateringar på dem som vi från centralt håll har behov av att ha kontakt med. Förutom de förtroendevalda, som finns namngivna, är det betydelsefullt att övriga kontaktpersoner utses inom varje distrikt.
För följande ansvarsområden ser vi med fördel att det finns kontaktpersoner/samordnare inom varje distrikt:

 • Kontaktperson gällande info från förbund till distrikt
  (vi skickar alltid ut ordförande, men vi tror att det är bra om information går till ytterligare någon i distriktsstyrelsen).
 • Utbildningssamordnare
 • Kvalitetssamordnare
 • Avelssamordnare (drottningodling)
 • Bi hälsosamordnare
 • Näringsbiodlingssamordnare
 • Kontaktperson hemsida
 • Kontaktperson digitala verktyg

Rollbeskrivningar går att utläsa i bilagan ” Rollbeskrivningar, distriktens samordnare och kontaktpersoner”. Våra kommittéer centralt har ett ökat fokus på att uppdatera utsedda, inom distrikten, vad som är på gång och förmedla det som sedan behöver vidareförmedlas till respektive förening.

Nyhetsbevakningen på hemsidan.
Förbundet lägger kontinuerligt ut nyheter som är hämtade från massmedia, med en tonvikt från tidningar runt om i landet. De flesta tidningar kräver att man är prenumerant på deras digitala tidningar. Trots dessa begränsningar når vi ändå en hel del intressanta artiklar och kan förmedla ut dessa till våra medlemmar. Meltwater (vår nyhetstjänst) förhandlar just nu med mediehusen, för att vi som betalar för nyhetstjänsten via dem, ska kunna läsa mer av tidningarnas artiklar. Tanken är också att förbundet i högre utsträckning skall publicera egna nyheter på vår hemsida. Vår kommunikatör kommer fortsatt att vara drivande i denna utveckling.

Forumet.
Forumet är flyttat och ligger idag under medlemsinloggningen. Som icke-medlem kan man läsa i forumet, men för att delta och starta trådar behöver man vara inloggad. Sedan vi flyttade forumet, har aktiviteten gått ner. Det här är en mycket bra plats, för att både dela med sig av kunskap och för att få kunskap. En värdefull plats för såväl den erfarne biodlaren som för nybörjaren. Besök gärna forumet för att blåsa liv i det!

Pressreleaser.
Våra ambitioner om att mer frekvent publicera pressreleaser, har även under 2020 infriats! 9 pressreleaser har under året publicerats. Pressmeddelandet med störst genomslag under året var den om honungsfusket.Vi uppmanar både distrikt och föreningar att lokalt agera och ställa upp på intervjuer, när frågan ställs om medverkan och uttalanden. Ta hjälp av våra vägledande dokument, som finns på vår hemsida.

 • Kommunikationspolicy
 • Våra ställningstaganden

Ytterligare stöd kan alla få av förbundets kommunikatör Mia Karlsvärd. Hon är till för att ge er stöd! Hon erbjuder gärna respektive distrikt medieutbildning, hör gärna av er till Mia om detta, 0142 – 48 20 06

Bitidningen.
Som alla känner till är Bitidningen en av de mest uppskattade delarna som följer med medlemskapet i förbundet och där vi hela tiden satsar på att förbättra och utveckla den. Vid några tillfällen under det gångna året har vi gått upp i antal sidor, för att ge mer läsning under året med pandemi, vilket är något som vi kommer att fortsätta med, även utan Corona- pandemi. Under 2020 påbörjade vi serien med reportage från våra olika föreningar och distrikt och målsättning är att fortsätta med det även under det kommande året. Vi tror att den bästa utvecklingen av vår verksamhet är att fånga upp idéer hur man gör inom vår egen organisation! Ni har säkert något som ni vill dela med er!

Biodlingskonferenser.
För tillfället avvaktar vi denna typ av aktiviteter p.g.a av det osäkra läget med pandemin. De slutsatser som vi har dragit från höstens digitala sändningar är att dessa är bra, men att de inte når upp till den personliga direktkontakt med våra medlemmar, som från början var avsikten när vi drog igång med dessa möten för några år sedan. Faktamässigt fungerade bra, men kontakten vid fikapauser och luncher går förlorad. Av den anledningen inväntar vi pandemins utveckling, tills läget har stabiliserat sig och att vi utan risker åter kan träffas som vanligt. Då är vi åter laddade och beredda på att genomföra ett antal konferenser. Förhoppningsvis återkommer dessa aktiviteter i höst.

Medlemsenkäten hösten 2020.
På samma sätt som tidigare kommer varje distrikt att få sina egna siffror nedbrutet för sitt eget distrikt (se Bilaga ”Information gällande medlemsenkäten”.

Vi hoppas att rapporten skall ge en kompletterande bild av läget inom distriktet, där distriktet kan fundera och analysera vad som kan utvecklas ytterligare, inom ert verksamhets område. Vi kan dock inte förändra allt på en gång, men tar vi småförbättringssteg varje år så utvecklar vi vår verksamhet på ett bra sätt!

Motionsarbetet.
Att observera här är beslutet som fattades vid senaste RFM 2019, om att godkänna sista dag för distrikten att agera i motionsarbetet , är att yttrande över motioner och distriktens egna motioner skall vara kansliet tillhanda senast måndagen 22 februari (se bifogad tillämpningsföreskrift). Vi vädjar att de motioner som kommer in till oss distribueras i separata dokument, inte enbart skrivet i ett mail. Däremot är distributionskanalen, via mail, med bifogade dokument givetvis bra och inga som helst problem! Betänk att motioner skall ha karaktären att det krävs beslut på ett riksförbundsmöte. Detta är då en uppmaning som i detta fall gäller distriktens egna motioner.
När det gäller motioner från medlemmar som gått via föreningarna och föreningarnas egna motioner, går dessa inte att avslås/stoppas, men däremot skall varje distrikt inkomma med sina yttrande, för att på så sätt bredda förbundsstyrelsens beslutsunderlag.

Övriga frågor, dvs de allra flesta kan löpande behandlas , genom beslut på nivåer, som har ett delegerat beslutsansvar. För motionsarbetet kan man läsa vidare om på förbundets hemsida.

Ombud till distriktsmöte och Riksförbund.
I sammanställningen av årsrapporterna, som bifogas, ser ni hur många ombud varje lokalförening har rätt till. Ni kan själva plocka ut information från medlemssystemet med information om vilka som är valda som ombud och ersättare i varje distrikt. Ni kan också om ni vill beställa detta utdrag. Utdraget skickas i så fall per vanlig post till distriktsordföranden.

Distrikten skall varje år utse ombud och ersättare till ombuden till Riksförbundet (även de år som det inte är ett ordinarie Riksförbundsmöte). Antalet ombud baseras på antalet medlemmar/distrikt30/9 2020. Antalet medlemmar ser man i sammanställningen av årsrapporterna, som bifogas detta mail. Säkerställ att utsedda ombud är medlemmar. Observera att de namn som finns noterade i medlemssystemet som ombud/ersättare är de som gäller och att det är de som kommer att bli kallade till ett RFM.

Förtroendevalda.
Efter distriktens årsmöten är det viktigt att rapportera in förtroendevalen till kansliet . Inrapportering görs enklast direkt via medlemssystemet. Vill ni hellre göra det via blankett, går det också bra med hjälp av bifogad valrapport. Rapporten skickas per e-post eller per post till:
Biodlarna, Borgmästaregatan 26, 596 34 Skänninge.

Rapporteringen ska vara kansliet tillhanda senast 5 mars 2021.
Behöver ni hjälpa med hur ni gör ändringarna i medlems-systemet, kontakta Anette Irebro, 0142-482 003.

Medlemsavgifterna 2022.
Distriktet skall besluta om distriktets del av medlemsavgiften för 2022 (2021 års avgifter är redan inrapporterade), för fullbetalande medlem, familjemedlem, samt juniormedlem. Om någon förändring av medlemsavgiften beslutas ska detta meddelas till e-post eller per post till
Biodlarna, Borgmästaregatan 26, 596 34 Skänninge, senast 5 mars 2021.

Svärmtelefonen.
Under våren 2020 lanserades Svärmtelefonen. Den blev en mycket uppskattad och uppmärksammad tjänst både från biodlare, media och allmänheten. I höstas skickades det ut en utvärdering till alla svärmfångare och vi fick bra gensvar.

Överlag verkar det som om våra Svärmfångare är nöjda med tjänsten. Men allt går givetvis att förbättra och genom utvärderingen har vi fått mycket bra underlag för att göra lite justeringar i Version 2, so m ska ta form till kommande säsong

Vi behöver få in fler svärmfångare för att tjänsten ska bli så heltäckande som möjligt. Ju fler svärmfångare som ställer upp – ju oftare kommer allmänheten få svar när de ringer numret.

Vi kommer återkomma med mer information om hur version 2 kommer se ut.

Föreningarnas hemsidor.
Det finns fortfarande många föreningar som inte är anslutna till förbundets gemensamma plattform! Vi står givetvis till tjänst för att hjälpa fler igång!
På kansliet kontaktar ni Ann-Sofie Alfsdotter, 0142-48 20 09.

Digitala Verktyg.
I mitten av december beslutade förbundsstyrelsen att distrikten nu omedelbart erbjuds en licens i mötesverktyget Zoom. Det här ska vara en hjälp att även under den rådande pandemin kunna bedriva möten, om än digitalt. I samband med detta erbjudande finns det stöd och support från kansliet. Detta innebär att vi initialt under hela 2021 kommer att ta kostnaderna för licenser för Zoom.
Meningen här att distriktens Zoom-verktyg sedan, på samma sätt som koderna till telefonkonferensen, skall kunna nyttjas av föreningarna, efter överenskommelse och avrop med sina respektive distrikt. För att kunna dela ut er licens behöver ni återkomma med en kontaktperson. Det är bra om kontaktpersonen har god teknisk förståelse, samt tillgång till dator med kamera och mikrofon. Det är först när kontaktpersonen är utsedd som ni kommer få tillgång till er licens.
Kontakta: Ann-Sofie Alfsdotter, 0142-4 8 20 09.

Vid frågor kontakta:
Jonas Eriksson, förbundschef, 0142-48 20 01
eller
Monica Selling, förbundsordförande, 073-845 85 15.

Information från förbundet till distrikten, Januari 2021

Välj ändamål

 • Välj ändamål
 • kr208,850.00 Insamlat
  av kr500,000.00
 • 14 Donatorer