Skaraborgs Biodlardistrikt, Information från styrelsen, Mars 2021

Styrelsen för distriktet har nu haft sitt andra sammanträde och har följande att informera.

Ordförandeträffar
På årsmötet beslutades det att genomföra ordförandeträffar två gånger per år för att öka samverkan
samt informationsflödet mellan de olika föreningarna inom distriktet. Dessa kommer att förläggas
innan säsongen påbörjas samt efter att denna avslutats.
Det kommer att vara öppet för samtliga föreningar att ta upp aktuella frågeställningar, behov samt
övrig information som kan vara intressant.
Distriktet kommer att ta upp utbildningsfrågor, avelsfrågor men även praktiska ärenden som
uppdatering av medlemsinformation och erbjuda hjälp och stöd i detta. Förhoppningsvis kan även
respektive samordnare från distriktet närvara för att visa upp sig och kort informera om vad som är
nytt eller på gång samt erbjuda lokala föreläsningar eller informationsträffar.

Vårens möte kommer att ske den 11 april, 10:00 – 12:00, online via Zoom

Digitala föreläsningar
Utifrån den medlemsundersökning som genomfördes i höstas finns det en stor efterfrågan på
flertalet olika föreläsningar. En del kan anordnas intern och där kommer vi försöka att genomföra
kortare föreläsningar på prov under Bi-fikat som sker varje tisdagskväll.
Bihälsa – Kortare föreläsningar ska genomföras på tisdagar. Aktuellt med Nosema.
Biväxter – Länsstyrelsen anordna föreläsningar inom detta.
Svärmförebyggande åtgärder – är också lämpligt under tisdagsträffarna.
Kupmaterial, redskap etc finns det också mycket material inom. vilket kan förevisas på tisdagsmötena.

Förbundet har även en lång lista på föreläsare och vi ska i samband med
ordförandeträffarna se om det är något specifikt ämne som föreningarna vill att vi väljer ut av
detta.

Digitala utbildningar
Drottningodling
Förbundet kommer nu ut med en serie filmer som i första hand ska testas på distriktens
avelssamordnare. Detta kommer ske redan i slutet på mars. Tanken är sedan att denna
information ska föras vidare till de lokala föreningarna via respektive samordnare.
Vi inväntar således detta material för vidare utvärdering.
Yrkesbiodling
Vi ska se om vi kan få några av dessa inom vårt område att ställa upp och genomföra
information och utbildning för de som vill utöka sin verksamhet eller ta steget att bli
yrkesbiodlare.
Fortsättningskurs
Det är viktigt att det finns en naturlig fortsättning för nya biodlare så att de inte tappar
kontakten med föreningen eller intresset för biodling eller får problem pga av okunskap.
Normalt hade kurs för att bli godkänd biodlare varit ett naturligt nästa steg men det behövs
även vidareutbildning samt viss repetition av tidigare kunskaper.

Överlag råder det ett stort glapp mellan de riktigt erfarna biodlare samt de som enbart har något
eller några års erfarenhet. Detta gör det svårt att genomföra utbildningar på en nivå som passar
alla och det vore önskvärt om det finns grundmaterial eller videos med grundläggande kunskaper
som samtliga först kan ta del av innan utbildningar och föredrag sker på en mer fördjupad nivå.
Vi ska försöka se över vad som finns att tillgå inom detta område samt inom genetik ska det finnas
riktigt bra material som vi ska försöka få tillgång till.

Utbildning för att bli godkänd biodlare
Det råder en stor oklarhet vad denna utbildning med de nya regelverket innebär eller fyller för
funktion samt det finns ingen gemensam information från förbundet eller jordbruksverket idag.
Vi ska således be dem att förtydliga vad som egentligen gäller och hur det är tänkt att fungera.

Bi-fika
Distriktet genomförde en första videoträff den 2/5 för de som var intresserade. Även om
deltagandet enbart var ett fåtal så var det mycket uppskattat samt givande och de två
timmarna fortlöpte i rask takt. Många har meddelat intresse och stöd för detta men då
informationen kom med något kort varsel så han alla inte planera in detta. Vi kommer
däremot att fortsätta varje tisdag klockan 20-22 och kommer försöka ha en kortare
föreläsning eller riktat samtalsämne som initial grund för att skapa vidare diskussion,
fördjupning och kunskapsspridning.

Övrigt

● Nya regelverk för primärproduktion och det vore bra om någon kunde reda ut vad detta innebär i
praktiken samt att information ges till samtliga föreningar. Vi har i nuläget ingen som driver dessa
frågorna. Förbundet har viss kontakt inom detta område så kanske de kan förtydliga regelverket.
● Vad innebär egentligen rollen som näringsbiodlingssamordnare och vad förväntas. De finns i stort
sett ingen förening som har utsett någon sådan idag så det behövs ett förtydligande.
● Ryda föreningar består numera enbart av 2 personer och frågan är om de kan fortsätta att klassas
som en egen förening. Stadgarna säger emot detta. Vi behöver föra en dialog om fortsatt
verksamhet och planering.
● Det har varit svårt att komma åt tidigare protokoll eller gemensamt material på ett effektivt sätt så efter en kortare demonstration så kommer vi att testa ett kostnadsfritt digitalt arkiv för att dela material både internt och externt beroende på innehåll. Framförallt kan alla som behöver enkelt komma åt denna information eller ges behörighet.
Detta är även något som de lokala föreningarna borde testa och utveckla inom respektive verksamhet så det kan även bli ett ämne till tisdagsmötet.

Nästa möte sker torsdag 2021-04-15 20:00, Online via Zoom

Skaraborgs Biodlardistrikt, Information från styrelsen, Mars 2021

Välj ändamål

  • Välj ändamål
  • kr208,850.00 Insamlat
    av kr500,000.00
  • 14 Donatorer