Nyhetsbrev från Förbundet

Nyhetsbrev från förbundsstyrelsen, juni 2021


Nedan följer några områden där vi vill förmedla vad vi just nu arbetar med och också vad som
bla berördes vid förbundsstyrelsens senaste digitala styrelsemöte 29 maj.

Antalet medlemmar
Medlemstillströmningen fortsätter och i skrivande stund är vår försiktigt lagda medlemsbudget
infriad för 2021. Trenden från de senaste åren fortsätter, vad gäller att vi får fler och fler anslutna
familjemedlemmar.

Vårt genomförda Riksförbundsmöte (RFM) i april
Det blev ett tidsmässigt relativt långt RFM, men där vi till slut kunde komma i mål. Det var nog
många av oss som varit med vid tidigare RFM, som kunde känna en längtan efter det fysiska
mötet och formerna för ett sådant. Förbundsstyrelsen vill här och nu tacka alla inblandade för sin
uthållighet och ser fram mot nästa möte, som är planerat till 22-23 april 2023.

Beslutad Verksamhetsplan
RFM beslutar övergripande om delar av förbundets verksamhet, bla den nu antagna
Verksamhetsplanen. Förbundsstyrelsen har nu att sortera upp den så att ”tjusiga” formuleringar
blir omvandlade till ”besök i verkstan” där dessa skall tas om hand i konkreta aktiviteter. Vid
vårt senaste styrelsemöte togs planen upp och specifika punkter kommer nu att processas i våra
kommittéer och råd. Därefter kommer självklart hela vår organisation att involveras och
framförallt kommer vi att arbeta med våra samordnare inom distrikten, som intar en
nyckelposition att i sin tur ta stafettpinnen vidare mot alla våra föreningar. Vi är en relativt stor
organisation och därför är vi i behov av denna genomförandemodell, för att våra 16 000
medlemmar skall få ett adekvat stöd i sitt utövande.


Beslutade kommittéer och deras laguppställning
• Kommittén för bihälsa: Vivianne Boman, Pelle Lundblad, Ann-Britt
Carlsson
• Kommittén för drottningodling och biavel: Ann Elgemark, Vivianne
Boman, Pontus Lundh och Markus Halse (adjungerad Bert Thrybom)
• Kommunikationsrådet: Mia Karlsvärd, Björn Dahlbäck, Ann-Sofie
Alfsdotter och Nils Reppen (adjungerad Jonas Eriksson)
• Kommittén för kvalitetsfrågor: Ingmar Wahlström, Anders Lignell,
Elisabeth Wilhelmsson och Pelle Lundblad (adjungerade från kansliet: Ann-
Sofie Alfsdotter, Maj-Britt Järnvall, Jonas Eriksson och Lennart Johansson)
• Kommittén för näringsbiodling: Nils Reppen och Leo De Geer (Bo
Malmsten adjungerad vid vissa tillfällen)
• Utbildningsrådet: Lennart Johansson, Ann Elgemark, Lars-Göran
Arvidsson och Fredrik Backlund.
• Björnnätverket: Vakant
• Internationellt arbete: Leo De Geer och Carin Ström
• Redaktionsrådet: Mia Karlsvärd, Ann Sofie Fredriksson,
Erik Österlund och Nils Reppen
• Externa kontakter: Arbetsutskottet

De som står först är sammankallande, se vidare kontaktuppgifter på förbundets hemsida.
Eventuellt kan kommittéerna och råden kompletteras med ytterligare personer framöver. Det
finns ett behov av att bredda kommittéer/råd/intressebevakning med personer utanför de centrala
enheterna. Förbundsstyrelsen tar därför tacksamt emot nomineringar från distrikten på lämpliga
namn för att komplettera dessa enheter. Kandidaten ska vara tillfrågad och intresserad.

Kontaktdistrikten
Nu är vi också klara med fördelningen av vilka distrikt som våra ledamöter i styrelsen har som
sina kontaktdistrikt. Fördelningen blev enligt följande:

Örebro, Sörmland: Leo De Geer
Jönköping och Östergötland: Björn Dahlbäck
Norrbotten, Västernorrland, Västerbotten, Södra Kalmar, Norra
Kalmar: Ingmar Wahlström
Jämtland, Dalarna och Sjuhärad: Ann Elgemark
Stockholm, Gotland, Uppsala: Vivianne Boman
Halland, Skåne och Värmland: Nils Reppen
N:a Älvsborg, Göteborg och Bohuslän, Skaraborg: Carin Ström
Gävleborg, Västmanland: Pelle Lundblad
Blekinge, Kronoberg: Pontus Lundh

Våra ledamöter ser fram mot kommande kontakter för en fortsatt utveckling av förbundet!

Översyn av våra styrande dokument
En kanske inte så glamorös uppgift efter varje RFM är att se över flertalet av våra styrande
dokument, för att dessa alltid skall vara uppdaterade efter vår bästa förmåga att beskriva hur vår
förvaltning av förbundet skall gå till. Vi är ett öppet förbund och samtliga finns att ta del av på
vår hemsida. Arbetet beräknas vara klart och genomfört under hösten. Beslutade dokument av
förbundsstyrelsen byts omedelbart ut och läggs då ut på vår hemsida under medlemsservice.

Biodlingskonferenser 2021
Nu vågar vi återigen hoppas och planera för våra uppskattade konferenser! Planeringen är nu att
genomföra 4 konferenser under hösten och 4 under våren. Vi kommer att föra en dialog med
tilltänkta distrikt och så snart vi har fått ett okey, kommer vi att flagga upp dessa distrikt och
vilka orter som blir våra mötesplatser.

Filmen för nybörjarutbildningar
Filmen har vi skrivit om i tidigare nyhetsbrev och nu är omtagningarna genomförda och vi
planerar att den skall finnas till förfogande tidig höst. Tanken med filmen är sedan att den skall
kunna användas som ett komplement i vår basutbildning och den kommer att finnas tillgänglig
på vår hemsida. Vid utbildningstillfällen kan filmen bäst användas med att man delar upp den på
de avsnitt man för tillfället genomför i sin utbildning.


Handbok inom Bihälsa
Nu är den klar! Det mesta talar för att förbundet har producerat en sk kioskvältare! Gensvaret har
varit enormt och kansliet tar just nu emot alla beställningar. Medlemspriset är 99 kr, men säljs nu
för kampanjpriset 79 kr. Förhoppningen är att den skall bidra till än mer friska bin till nytta för
den enskilde biodlaren, men också till nytta för omkringliggande biodlare som med en ökad
kunskap kan undvika att kamrater i närheten sprider sjukdomar runt omkring sig.

Förbundsstyrelsen vill rikta ett stort tack till de som bidragit till handboken.
Välkomna med era beställningar till kansliet!

Digital utbildning för nybörjare
Här har det på flera håll genomförts ett antal digitala utbildningar, allt sedan pandemin bröt ut
förra våren. Vi på central nivå har varit aktiva i två parallella utbildningar för att testa
funktionalitet och bygga erfarenheter av denna undervisningsform. Aktuella utbildningar är nu
inne i slutfasen och vi kommer att samla ihop våra erfarenheter kring denna form av utbildning.
Just nu räknar vi med en artikel om våra erfarenheter i septembernumret av Bitidningen och
sedan kommer dessa erfarenheter att läggas ut på vår hemsida. Vår utbildningsansvarige är
fortsatt öppen för synpunkter och idéer kring dessa delar.

Kontakta Lennart Johansson, lennart.johansson@biodlarna.se, 0142 – 48 20 10, om du har idéer, synpunkter eller något annat
som du anser att vi skall beakta.

NPB
Förbundet har som vanligt levererat ett antal projektansökningar till Jordbruksverket inom
Nationella programmet för biodling och just nu inväntar vi besked, vilka projekt som beviljas
medel. Från Jordbruksverkets sida har man sagt att det blir ökade medel från 7 milj till ca 12
milj, vilket förhoppningsvis skall gynna biodlingssektorn totalt sett. Det är dock viktigt att
poängtera att förbundets ekonomi inte är beroende av dessa projektmedel, däremot kan tilldelade
medel göra våra möjligheter större att ta fram eller delta i aktiveter, som i förlängningen gynnar
hela vår medlemskår. Tex är handboken för Bihälsa ett typexempel på ett projekt som gör stor
nytta för många och som vi delvis fått projektmedel för att genomföra.

Svärmtelefonen – inne på sin andra säsong
Den kalla våren gjorde att Svärmtelefonen fick vila och var relativt sval. Men med värmen som
nu kommit, så börjar det hetta till i ledningarna. Vi märker redan nu att det är fler samtal till
svärmtelefonen som kan kopplas till en Svärmfångare. Anledningen till det här beror på att det
har tillkommit fler Svärmfångare, men också att fler nappat på nyheten i senaste versionen att
koppla sig till fler postnummerområden. Vi har även marknadsfört telefonen genom att gå ut
med pressrelease, som både radio och tidningar har uppmärksammat. Även till landets
kommuner har vi gått ut med information och många kommuner har redan lagt upp numret på
sina kommunsidor eller på sina sociala medier. Andra nyheter i årets version är självbetjäningen
för svärmfångarna som kan pausa sig och koppla på sig igen genom SMS. Får man som
svärmfångare en inringning från svärmtelefonen, får man också ett SMS om vem som ringt så
man har möjlighet att återkoppla. Vi har också tagit fram olika typer av marknadsföringsmaterial
som Svärmfångarna själva kan skriva ut och placera på lämpliga platser i sitt område. Kansliet
fortsätter att utveckla tjänsten och är givetvis tacksamma för synpunkter och kommentarer.

Läs mer om svärmtelefonens funktioner på medlemssidorna: https://www.biodlarna.se/medlemsservice/svarmfangare-information/

Vårt inplanerade digitala möte med distriktsordföringarna
Vi har redan lagt ut vårt önskemål att kunna stämma av olika delar i vår verksamhet med våra
distrikt, i ett digitalt möte med våra distriktsordföringar, onsdagen 13 oktober kl 18:30-21:30.
Reservera den kvällen redan nu, med en förhoppning att vi skall fortsätta vår utveckling av
förbundet! De som kommer att delta, förutom våra 25 ordföranden i distrikten är,
förbundsstyrelsen och kanslipersonal. Mer information kommer längre fram vilka ämnen som vi
vill ta upp. Väl mött till oktobermötet!

Nästa nyhetsbrev Planeras att skickas ut efter förbundsstyrelsens möte i september 2021.
Skänninge 2021-06-07 Förbundsstyrelsen genom Jonas Eriksson, förbundschef.

Nyhetsbrev från Förbundet

Välj ändamål

  • Välj ändamål
  • kr208,850.00 Insamlat
    av kr500,000.00
  • 14 Donatorer