Information från styrelsen, Oktober 2021

Styrelsen har nu haft ett tionde styrelsemöte, det sista innan årsmötet, med sex ledamöter närvarande och vi har följande att informera:

Adoptera ett bi:
Ungefär 160 personer har hämtat ut sin honung. Sista dag är den 31 oktober vilket i praktiken innebär onsdagen den 27 oktober.
Vi räknar med att påbörja nästa års adoptioner runt den 1 december om alla system är på plats till dess.

Drottningodling:
Lars Nolberger är iväg och hämtar vårt nya kläckskåp.

Projekt vattenspegel:
Det skulle ha varit ett möte gällande detta men då flera personer blev dubbelbokade fick det ställas in med kort varsel. Nya tag tas i början på nästa år när alla åter är på plats. Det är flertalet olika parter engagerade i detta projekt.

Projekt Utbyggnad:
Bygglovet är nu beviljat och klart. Planeringen nu är att påbörja detta projekt under våren och då med grävjobb, anslutning V/A samt gjutning som första delprojekt.
Skapandet av en projektgrupp kommer att behandlas på årsmötet.

Evenemang:
Årsmöte kommer att hållas den 3 november 19:00 i koloniområdets möteslokal bredvid föreningens område.
Obligatorisk anmälan senast 1 november.
Motioner ska helst vara inlämnade senast måndag den 18 oktober.
(Enligt stadgarna är det 31 oktober som gäller, tanken var dock att styrelsen skulle kunna gå igenom alla handlingar innan.)
Vi kommer att genomföra en medlemsenkät denna dag samt det finns även ett behov av att höja medlemsavgiften för att klara av verksamheten med ökade kostnader.
Handlingarna kommer löpande att läggas ut på hemsidan och sedan kör vi enbart med projektor på mötet.
Därmed får medlemmar som vill ha dessa i pappersform själva skriva ut dessa och ta med till mötet, allt för miljöns skull.
Läs framför allt igenom motionslistan så att ni hinner fundera kring detta inför mötet.
Fler aktiva medlemmar behövs involveras i samtliga arbetsgrupper samt projektgrupper såväl som i styrelsen.
Kontakta gärna valberedningen om du är intresserad att engagera dig.
Fundera även på om du själv vill agera mentor eller svärmfångare under kommande säsong.

Ekonomi:
Vi jobbar på att sammanställa hela verksamhetsåret inför årsmötet.
Handlingarna kommer med kort varsel inför årsmötet.
Samtidigt påbörjas nu fakturering för köpt bifor av medlemmarna vilket är en hel del arbete.

Övrigt:
Töreboda kommun har lämnat en intresseförfrågan om samarbete inom projekt mot socialt utsatta personer.
De söker i huvudsak flertalet frivilligorganisationer eller privatpersoner inom kommunen som kan tänkas ställa upp på valfritt sätt gentemot denna grupp.
Kommunen har ett byråkratiskt regelverk samtidigt som denna målgrupp kan vara svår att hålla löpande kontakt med, framför allt på deras egna villkor.
Därmed är alla som vill och kan engagera sig välkomna att delta i detta projekt oavsett ambitionsnivå.
Nästa möte är planerat till den 18 november kl 10:45.
Vet du något företag, förening eller person som kan vara lämplig, eller vill du själv engagera dig, kontakta Sofia Stjärnebring.
Vi ska själva fundera över hur föreningen eventuellt kan medverka i detta projekt.

Planeringen nu är annars huvudsakligen fullt fokus på årsmötet vilket tar all tid och resurser i anspråk.

Nästa styrelsemöte beslutas av tillträdande styrelse i anslutning till årsmötet.

Information från styrelsen, Oktober 2021

Välj ändamål

  • Välj ändamål
  • kr208,850.00 Insamlat
    av kr500,000.00
  • 14 Donatorer