Kallelse extra årsmöte, 12 januari 2022

Styrelsen har sedan årsmötet dividerat frågan om att utse en ny ordförande och vid senaste styrelsemötet fanns även valnämndens ordförande representerad.
Vi har nu enats i ett förslag till en framtida lösning och har därmed nöjet att inbjuda alla medlemmar till ett extra årsmöte den 12:e januari 2022 klockan 17:30.
Mötet kommer att hållas i föreningslokalen och den enda punkten på dagordningen kommer i nuläget att vara val av ordförande för föreningen.

Vi återkommer inom kort med förslag på dagordning samt beslut men detta möte ger ej möjlighet till behandling av andra ärenden än ovanstående på grund av stadgar.
Förslaget i korthet innebär att Markus Åsberg väljs om som ordförande för 2022 och under detta året kommer han både lära upp samt gradvis lämna över delar av uppgifterna på Martin Nyman. Martin ingår redan idag i styrelsen och därmed är valberedningens tanke att Martin kommer stå väl rustad för att bli en lämplig kandidat till ordförandeposten 2023.

Det är dock som alltid medlemsmötet som fattar det slutliga beslutet och vi vill således enbart enligt gällande regelverk kalla er till detta extra möte.
Vi har medvetet förlagt det till första onsdagsträffen under 2022 och därmed blir det en kort intro på det nya året samt sedan vanligt mingel.

Vad säger stadgarna:

§ 50 Extra årsmöte
50:1. Om föreningens revisorer eller fler än hälften av medlemmarna så begär, skall extra årsmöte sammankallas.

Styrelsen kan på eget initiativ sammankalla till extra årsmöte.
50:2. Kallelse får ej utgå senare än tre veckor efter framställningen och extra årsmöte får ej genomföras tidigare än fyra veckor efter kallelsen. Endast frågor som angetts i kallelsen får behandlas på extra årsmöte.

Således är det en enda fråga som ska behandlas: Val av ordförande
Kallelsen sker inom 3 veckor samt mötet kommer att hållas om mer än 4veckor från nu.

Varmt välkomna!

Styrelsen samt valberedningen.

Kallelse extra årsmöte, 12 januari 2022

Välj ändamål

  • Välj ändamål
  • kr208,850.00 Insamlat
    av kr500,000.00
  • 14 Donatorer