Skaraborgs Biodlardistrikt, Information från styrelsen, December 2021

Distriktets styrelse har genomfört sitt nionde möte och har följande att rapportera:

Distriktets Årsmöte:
Vi närmar oss ännu mer distriktets årsmöte och nu påbörjas förberedelserna inför detta.
Detta kommer att hållas den 12 februari så boka in datumet redan nu alla ni som är ombud från föreningarna. I år är det Lidköping som är ansvariga värdar för mötet och vi planerar idag för ett fysisk sådant så får vi senare se hur coronaläget ser ut.
Lidköping har en ny ordförande sedan deras årsmöte så Helena Gustafsson för dialog med Mikael gällande planeringen.

Ansvarsroller:
Det finns ett antal samordningsroller som distriktet ska utföra. För att detta ska fungera tillfredsställande behövs det att den som är informationsansvarig för dessa roller ingår i styrelsen för att underlätta informationsspridning, informera om utbildningsbehov samt delge information om vad som är viktigt, nytt eller på gång inom respektive område.
Detta innebär dock inte att rent praktiska uppgifter behöver genomföras av samordnaren själv, däremot att denna agerar som länk eller projektägare för övriga som aktivt vill driva, utbilda eller fördjupa sig inom dessa områden samt även se till att föra dialog och nå ut med information till föreningarnas motsvarande ansvariga.
Det är således önskvärt om årsmötet röstar in lämpliga kandidater i styrelsen och att styrelsen sedan internt fördelar rollerna som ska tillsättas.
Därmed kan varje person i styrelsen ha en egen ansvarsroll vilket gör målet samt syftet med alla roller samt distriktets funktion lättare för alla att förstå och verka för, samtidigt som alla får information om vad som händer eller är på gång.

Motioner:
Mariestads Biodlarförening blev den enda föreningen som har kommit in med motioner (1 till distriktet, 3 till riksförbundet).
Dessa behandlades vid mötet och kortfattat ställer sig styrelsen som följer i dessa:

 • Styrelsens sammansättning i distriktet
  Förslaget var att samtliga ingående föreningar i Skaraborg har en representant utsedd som ingår i styrelsen för distriktet, detta för att öka deltagandet, engagemanget samt informationsflödet mellan alla ingående föreningar.
  Att samtliga föreningar ska ha en representant i styrelsen är både svårt att få till då vi redan idag har svårt att hitta engagerade personer till styrelseposter.
  Vidare skulle en sådan stor styrelse kunna bli svårarbetad samt mötestiderna bli ännu mer omfattande om alla ska få komma till tals.
  Andra föreningar har däremot öppna möten för de som vill närvara och hämta information och det är kanske en betydligt enklare och bättre väg att gå.

  Styrelsen rekommenderar således årsmötet att avslå motionen och att man istället kanske erbjuder öppna möten.

 • Ingå i Folkspel
  Det råder lite olika syn på lotteriförsäljning samtidigt som det för de som nu vill sälja dessa kan generera en del nödvändiga inkomster.
  Avtalet kan enbart tecknas på riksnivå och det framgår inte vad som avtalas på denna nivå, däremot ska det enligt den information som finns vara helt fritt för respektive förening sedan att styra över om de vill delta i detta samt vid vilka tillfällen (är helt fritt vilka spel man vill sälja till) samt i vilken form (fysiska och/eller digitala lotter).

  Styrelsen rekommenderar således årsmötet att stödja motionen med reservation för att varje förening själva måste få bestämma om eller hur/när/var de vill sälja.
  Det vill säga inget tvång att delta i denna verksamhet.


 • Modernisering av medlemsforum
  Förbundet har aviserat att de har för avsikt att bli huvudkanal för alla typer av information samt kunskapsspridning gällande bin och biodling. Således behövs de tekniska systemen moderniseras och förbättras och ett mer tilltalande forum skulle eventuellt kunna locka tillbaka medlemmarna från externa kanaler. Detta skulle möjliggöra att förbundet har kontroll över informationen samt kan moderera eller ingripa vid felaktig eller missvisande information.
  Det finns idag flertalet olika system att välja på och samtliga kan implementeras utan någon större kostnad eller ansträngning.

  Styrelsen rekommenderar således årsmötet att stödja motionen.

 • Tillgång till medlemsregistret
  Det har frekvent påpekats att informationen över medlemmar samt ansvariga tenderar att fastna eller inte uppdateras i flertalet föreningar vilket gör kommunikationen samt kunskapsutbytet mycket svårt. I nuläget är åtkomst till registret begränsat till enbart 1 person i respektive förening samt 2 personer per distrikt.
  Är denna person kunnig, intresserad samt tillgänglig är det i regel inget problem men då vi på förenings- och distriktsnivå arbetar på ideell basis så ser verkligheten inte ut så.
  Därmed tar ofta enskilda personer lätt på sig allt för stora ansvarsroller då man inte är helt på det klara med vad uppgiften innebär, vad man kan eller ska göra inom uppdraget samt hur eller vilken information som man kan dela vidare internt. Även om förbundet nu erbjuder utbildningar i systemet är det väldigt många olika personer som behöver ha tillgång till informationen beroende på roll och uppdrag. Det råder även en oklarhet varför denna begränsning är så snävt satt.
  Vi som aktivt arbetar på föreningsnivå har dock stora problem att fullfölja våra uppdrag utan tillgång till kontaktinformation på löpande basis.
  Därmed behöver fler personer ha behörighet till denna information och vi har svårt att se problematiken med detta.

  Styrelsen rekommenderar således årsmötet att stödja motionen.

Nu är det inget riksförbundsmöte under kommande år eftersom det hålls vartannat år, så det kommer att dröja ytterligare innan detta kan lyftas till nästa nivå om årsmötet nu beslutar att stödja motionerna.

Utbildning:
Grundkurser i biodling för nybörjare kommer att ledas av Lotta Fabricius och denna är nu fullbokad.
Datumet är lördag 2022-01-22.
Detta innebär att alla föreningar är välkomna att utbilda nya kursledare, utbildningen kommer primärt att ske fysiskt som en endagskurs hos SV i Falköping.
Distriktet kommer att finansiera halva kostnaden för utbildningen.

Utbildningen i honungshantering:
Judith Freyliv för vidare dialog om en utbildning inom detta ämne.
Vi hoppas således fortsatt på att få till en föreläsning inom detta till våren.

Utbildning i medlemssystemet :
Sker av SBR och denna är som vi tidigare informerat planerad till den 26 januari, vi utgår från att det sker på kvällstid.

Föreläsning av Björn Gustavsson på Jordbruksverket:
Vi är i slutfasen för en planerad föreläsning där Björn kommer att prata om grunden för ett bra drag och ta upp exempel på viktiga dragväxter för honungsbin. Hur påverkas honungens kvalitet av de olika nektarkällorna? Sedan kommer han att ge exempel på goda biväxter som man kan plantera i trädgården.
Därefter kommer han att försöka svara på alla tänkbara frågor inom detta ämne så vi tänker att det kan bli en spännande föreläsning som ger inspiration inför kommande säsong. Det kommer förmodligen att bli en tisdagskväll, antingen den 8:e eller 15:e februari så vi återkommer inom kort med en fullständig inbjudan samt datum och tid.
Föreläsningen blir dock online.

Lidköping vill genomföra en föreläsning om topplistkupan:
De har diskuterat med Patrik Sellman om en föreläsning, men denna var rätt kostsam så de frågade om distriktet kan bidra med ett större kapital.
Vi diskuterade frågan ganska djupgående och föreläsningar är det viktigaste som distriktet kan bidra till i nuläget och något vi gärna vill bidra och stötta till.
Samtidigt måste föreläsningarna ligga inom en acceptabel nivå så det är en svår balansgång.
Finanserna är i nuläget goda för distriktet och således genomför vi en justering där vi höjer distriktets bidrag till föreningar från dagens 1500 kr till 5.000 kr.
Märker vi att alla föreningar nyttjar detta kan vi inför varje år justera ner detta igen.
Kravet är dock fortsatt att samtliga föreningar ska kunna delta i dessa föreläsningar och vill man dela upp beloppet på flera olika föreläsningar är det heller inget hinder.

Ryda är ännu inte avvecklade:
Mikael kommer att diskutera med förbundet hur vi löser avregistreringen av föreningen samt slutför avvecklingen.

I övrigt håller påbörjas nu bokslut och övriga ekonomiska rapporter samt handlingar inför årsmötet.
De kvarvarande släpande småfodringarna samt skulderna kommer att rensas bort så att vi inte har massa gammalt skräp som ligger kvar.

Nästa möte sker den 11 januari klockan 20:00 online.
Efter det hoppas vi ha alla handlingar samt kallelse klara inför årsmötet, men boka som sagt in datumet redan nu. Det är öppet för alla medlemmar men enbart föreningarnas representanter har rösträtt vid mötet.

Skaraborgs Biodlardistrikt, Information från styrelsen, December 2021

Välj ändamål

 • Välj ändamål
 • kr208,850.00 Insamlat
  av kr500,000.00
 • 14 Donatorer