Regeringen förstärker stödet till biodlingssektorn

Regeringen har beslutat att öka budgeten för det nationella programmet för biodlingssektorn för åren 2021 och 2022.
Programmet stärker den svenska biodlingen genom stöd till projekt som förbättrar villkoren för produktion och saluföring av biodlingsprodukter.

Det nationella programmet för biodlingssektorn har fyra mål;

  • God bihälsa
  • Öka antalet biodlare och antalet bisamhällen,
  • Ta fram informations- och kursmaterial till utbildning och marknadsföring
  • Verka för god tillgång på bra pollen- och nektarväxter.

Medel kan fördelas till projekt inom områden som är viktiga för sektorn, så som att minska trycket från varroakvalster, avel, tillämpad forskning och spridning av kunskap, honungskvalitet och övervakning av marknaden för att bland annat motverka fusk med honung. Programmet kan även stödja projekt om samexistens mellan vilda och tama bin.

Budgeten för programmet höjs från 7 miljoner kronor per år till nästan 12 miljoner kronor per år, därtill görs en viss omfördelning av medel mellan olika insatsområden inom programmet. Genom ändringen tar Sverige del av den ökade EU-budgeten för stöd till biodlingssektorn.

– Det här är ett viktigt och behövligt stöd till biodlingssektorn för att möta aktuella utmaningar. Genom att höja budgeten och anpassa inriktningen på programmet så stärks förutsättningarna för sektorn att utvecklas och vara konkurrenskraftig. Jag ser det här som ytterligare en åtgärd för att uppnå målen i livsmedelsstrategin, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Regeringen förstärker stödet till biodlingssektorn

Välj ändamål

  • Välj ändamål
  • kr208,850.00 Insamlat
    av kr500,000.00
  • 14 Donatorer