Protokoll Styrelsemöte 2023-02-21 17:15 i föreningslokalen

Närvarande: Martin I, Micael E, Katarina K, Ludvig A
Per N, Lars N, Rolf S, Niclas H, Martin N

 1. Mötet Öppnat
  Mötesordförande Martin I och mötessekreterare Niclas H
 2. Val av justeringsman
  Rolf S valdes till justeringsman
 3. Godkännande av dagordning
  Dagordningen godkändes av styrelsen
 4. Föregående mötesprotokoll
  Styrelsen godkände föregående styrelsemötesprotokoll
 5. Byggprojektet
  Prisuppgift på Färg väggar och golv lagerrum 5000:-
  Prisuppgift Elcentral/uttag/belysning 3446:- armaturer 3st 619:-/st
  Prisuppgift Lister/dörr/karm/foder(Martin ordnar offert)
  Onsdag: Arbete med spackling av väggar troligen sista omgången med spackel
 6. Ekonomi
  Ludvig redogjorde för föreningens ekonomi, ca 22.000:- på bankkonto
  ca 35.000:- i kontanter(arbete fortgår för att få kontanterna insatta på
  bankkonto,föreningen har ca 7.000:- i fodring från biredskapsfabriken
  (bifoder)
 7. Locketiketter med text Västra Götalands biodlare
  Styrelsen beslutade att införa etiketten på föreningens honungsburkar
  25 öre per etikett går till stöd för pollinerande insekter 8.Antalet bisamhällen i bigården nu 24st
  Beslut togs att invintra ca 16 samhällen och ha 10 samhällen vid försommaren
  Beslut togs att skapa en svärm lista med intresserade biodlare
  Beslut togs att sälja överflödiga samhällen under vår/försommar
  Beslut togs att Bi-paviljongen ska säljas 9.Marknadsföring av honung genom Honungskollen
  Katarina undersöker Honungskollen och återkommer till styrelsen

10.Ej inkomna medlemsavgifter
Ordförande tar fram lista, Martin I, Katarina, Lars ringer ej betalda medlemmar

11.Hemsidan
Niclas informerade att arbete pågår hemsidan, undersöker till nästa styrelsemöte
kostnadsalternativ för ny Domän och webhost
Styrelsen beslutar att medlemsansvarig flyttas från Martin I till Niclas H

12.Övriga frågor
Övriga frågor saknas

13.Nästa Möte
Beslut om nästa möte, måndagen den 20/3-2023 kl 17:15 i föreningslokalen

14.Mötet avslutat

Protokoll Styrelsemöte 2023-02-21
Märkt på:

Välj ändamål

 • Välj ändamål
 • kr208,850.00 Insamlat
  av kr500,000.00
 • 14 Donatorer