Närvarande: Martin I, Micael E, Katarina K, Martin N

Rolf S, Niclas H, Ludvig A, Lars N, Per N

Frånvarande:

1. Mötet Öppnat

Mötesordförande Martin I och mötessekreterare Niclas H

2. Val av justeringsman

Per N valdes till justeringsman

3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes av styrelsen

4. Föregående mötesprotokoll

Styrelsen godkände föregående styrelsemötesprotokoll

5. Byggprojektet

Martin I informerade att möte med kommunens byggnadsnämnd på torsdag

Martin I informerade fortsättning sätta skåp i köket på onsdag

6. Ekonomi

Ludvig informerade styrelsen om föreningens ekonomi ca 185.000:- i kassan

kommande räkningar diverse ca 15.000:-, inköp av honung 21.500:- disponibelt ca 148.500:-

7. Pris på inköpt honung

Styrelsen beslutade att priset på honungen ska sättas till 43kr/kg

8. Nybörjarkurs

Styrelsen beslutade att nybörjarkurs ska anordnas 2024

9. Datum för årsmötet

Styrelsen beslutade att årsmötet ska hållas 22/11-2023 kl 19:00, lokal föreningslokalen

alternativt vid många anmälda senast 15/11-2023 lokal på Västerängs koloniområde

10.Övriga frågor

Styrelsen tillstyrkte Adams förslag om inbjudan till Biscaning som onsdagsaktivitet

11.Nästa Möte

Beslut om nästa möte, måndagen den 24/10-2023 kl 17:30 i föreningslokalen

12.Mötet avslutat

Protokoll Styrelsemöte 2023-09-26 17:30 Föreningslokalen
Märkt på:

Välj ändamål

  • Välj ändamål
  • kr208,850.00 Insamlat
    av kr500,000.00
  • 14 Donatorer