Arbetet med bihälsolagstiftningen

Det pågår fortsatt en översyn av Jordbruksverkets föreskrifter om biodling samt ett förslag om en ny samlad djurhälsolagstiftning vilken har blivit försenad.

De viktigaste punkterna är föreslagna förändringar inom följande områden:

 • Bitillsynen
  Dagens ordning med bitillsynsmän upphör och ersätts med färre, men mer utbildade tillsynsmän.
  Jordbruksverket ska ha huvudansvar men samtliga länsstyrelser ska organisera själva tillsynen.
 • Regler
  Tydligare krav på biodlare där kompetenskrav för att sköta om bin, anmäla bigårdar samt journalföring ställs.
 • Ersättningar
  Ersättningsnivåerna är för låga för förintade bisamhällen och ersättningen behövs justeras.
 • Sanktioner och påföljder
  Vid överträdelser ska både straff av domstol, böter eller andra sanktionsavgifter kunna utdömas.

  I nuläget har Jordbruksverket inte i detalj redogjort för vilka praktiska förändringar detta innebär för biodlare.

  Förbundets hållning i frågan är att förutsättningarna för att skaffa och hålla bin inte ska bli svårare eller krångligare, samtidigt som rimliga krav gällande kunskap och regelefterlevnad bör ställas.
  Viktigt att inte nya kostnader eller avgifter tillkommer vare sig man är småskalig biodlare eller yrkesverksam.
  Biodlare genomför trots allt årligen ekosystemtjänster motsvarande betydande belopp utan någon form av ersättning.

Arbetet med bihälsolagstiftningen

Välj ändamål

 • Välj ändamål
 • kr208,850.00 Insamlat
  av kr500,000.00
 • 14 Donatorer