Som nybörjare är det inte lätt att veta när det är dags at göra en avläggare. Oftast är målet att kunna öka antal bikuporna eller att kompensera för vinterförluster. Om en biodlare är några år på gång är det svårt att inte utöka mer än man kan hantera 🙂

Vad behövs?

I alla fall tillräckligt med material för att kunna bygga upp en ny kupa, så klart. Därtill ett samhålle som är stark ( och frisk kan man då anta). Helst med snälla bin. Det vill säga, om man går förbi deras fluster vid en 1-2 meters avstånd, att bina då inte reagerar agressivt och sitter direkt i håret på en. Detta gäller så klart inte upp till några timmar efter en inspektion.

Det behövs också drönare för att kunna para med en ny ungdrottning. Och jag har sett de i nästan alla mina kupor, så drönare finns nu. Varmt väder är också viktig att ha för lyckade parningsflykter.

Enklaste sätt att få en avläggare

Om man känner sig osäkert och har svårt att hitta drottningen, är nedanstående methoden( kallas ´walk away split´ på engelska) bra att försöka med. Jag har ibland fortfarande svårt med att hitta drottningen, framför allt om hon inte är märkt. Vid 2 lådor fulla med bi är det svårt.

  • Gör en avläggare ( eller en inspektion) helst mitt på dagen för då är många flygbin ute på fältet. Så har du lite lättare med att få överblick.
  • Om kupan består av 2 lådor tar du med dig en extra låda, tak och botten. Du fördelar ramar med ägg, otäckt och täckt yngel lika över 2 lådor. De ramarna placerar du i mitten av lådorna och på båda kanterna av yngelramarna kommer pollennektarramar och helt på utsidan foderramar. Till slut har du efter fördelningen en av de gamla lådorna kvar.
  • Om du stöter på en ram med drottningen på kan du göra en annan typ avläggare. Se nedan. Du kan också fortsätta med den metoden jag här beskriver.
  • Båda lådor ställs på var sin sida av den gamla platsen på var sin egen botten. Flygbina som kommer tillbaka måste då välja mellan vänster eller höger kupa. Högst sannolikt kommer du att se att flygbina föredrar 1 kupa och stor chans att drottningen finns i denna.
  • Då kan du minska flustret av kupan med nästan ingen flusteraktivitet och eventuellt ger du stödfoder (vänta med att stödfodra minst 3 dagar för att inte utlösa röveri och minska då flustret till max 2 bin) om denna kupan inte har fått minst en full foderram från början. Efter några dagar till en vecka kommer du att se vaktbin vid flustret och aktivitet med flygbin tilltar.

Och sen då?

Efter 1 vecka kan du kolla. I ena kupa finns ägg och ung yngel och således drottningen. Om denna kupa är full med bin kan du lägga spärrgaller på och en skattlåda. I den andra, som är avläggaren, finns sannolikt några drottningceller. Du behöver inte göra något. Bäst är att inte ens öppna denna kupan för att behålla värme inne för att få största chans på en fin ny drottning. Bina vet bäst och väljer ut den bästa drottningcellen. Chansen är mycket lite att det blir svärmar på grund av du ser flera drottningceller i denna avläggaren. Det beror på att detta samhället inte känner sig starkt ( har blivit mindre än hälften så stor än ursprungssamhället).

Om du ändå har tittat och har sett drottningceller, kan du minska ner antal drottningceller till 2 fina. Det finns biodlare som minska till 1 så att det absolut inte avgår en svärm. Men… vad om denna ena drottningcellen inte innehåller en bra drottning? Ja, det är kul att vara biodlare och att fundera själv och ta ett beslut och senare att se vad resultatet har blivit 🙂

Flera drottningceller, flera avläggare

Om det finns flera ramar med drottningceller på, kan du göra en avläggare till med en ny delning och varje får en ram med en fin drottningcell på. Det kan hända att de 2 mindre avläggaren behöver stödmatas och eventuellt ges extra yngelramar under säsongen så att de växer tillräcktligt för att klara invintringen. Du kan också göra en avläggare med bin och ramar från ett annat samhälle. Borsta då av bina från ramen i stället för at skaka för att inte skada puppan i drottningcellen.

Stäng efter din koll om det finns drottningceller kupan och öppna den inte förrän 3-4 veckor har gått. Denna tiden behöver den nya drottningen för att mogna (efter hon har krupit ut ), att göra orienterings- och parningsflykter och att börja lägga ägg. Om du öppnar kupan för tidigt kan du störa den nervösa ungdrottningen och hon kan flyga iväg. Eller när kupan är öppen precis när hon kommit tillbaka från en flykt kan detta leda till att hon inte flyger in i kupan eftersom hon inte känner igen sin kupa.

Parad drottning eller….

Jag har gjord denna typ av avläggare i mitt första biår och det funkade bra. Att låta en större ( = en låda med bin) avläggare dra upp sin egen drottning leder oftast till ett bra samhälle. Bina har ju valt ut just denna drottningen. Tyvärr kommer det inte att lyckas altid. Till exempel: drottningen kan inte para på grund av ihållande dåligt väder eller hon kommer inte tillbaka från sin parningsflykt (fogelmat?). Om du inte ser ägg eller ung yngel kan det hända att den unga drottningen inte har påbörjat än.

Kollar du efter en vecka igen och ser du inga ägg eller unga larvar, är det bra att ge bina en testram innan du funderar över att köpa ny drottning. En testram är en ram med ung yngel (från ett annat samhälle) och om det inte efter 5-8 dagar finns drottningceller på , då finns det en drottning i samhället. Då är det meningslöst att introducera en ny drottning för hon kommer inte att överleva. Om du ser drottningceller på testramen kan du välja att bina får dra upp en drottning ( bra mot varroa med en längre yngelpaus, men samhället bygger ju inte upp) eller du kan ge detta samhället en oparad eller nyparad drottning.

Konstsvärm

Om du skulle hitta drottningen när du ville göra en avläggare, kan du placera ramen hon och en del bin går på i mitten av en ny låda som ställs på en ny botten. På varje sidan ger du utbyggda ramar och/eller ramar med mellanväggar. Sen på varje sida en pollennektarram ( med bin på) och på yttersta kanter en foderram.

Vänta med att sätta in sista 3 ramar på ena kanten så att du lättare kan skaka bin in i lådan utan att de landar på drottningen. Skaka av bin från 6 ramar, bättre med 8-10 ramar. Detta eftersom flygbina kommer att flyga tillbaka till ursprungskupan om du ställer den nya kupan i samma bigården. Om du flyttar kupan med drottningen (=konstsvärmen) minst 3 km, kan du skaka in mindre bin eftersom flygbina kommer att reorientera sig i den nya omgivningen.

ursprungskupa

I urspungskupan finns alla yngelramar och flygbina kommer tillbaka ( om inte konstsvärmen flyttas en stor distans) till den. Samhället kommer att dra upp en egen drottning. Därtill är samhället tillräcktligt starkt ( om de får alla flygbi) för en skattlåda. Här kan de vara bra att minska ner antal drottningceller ( dag 8-11) så att det inte blir eftersvärmar. Du kan också välja att ta bort alla drottningceller och introducera en köpt drottningcell eller ungdrottning. En parad drottning är lite mer riskfylld eftersom de äldre bina möjligen inte vill acceptera en främmande drottning, trots att biodlare anser att hon har bra egenskaper.

För övrigt

Det finns flera metoder att göra avläggare. De som jag har beskrivit ovan är inte så komplicerade och bra att börja med. Därtill kan man tidigt under säsongen göra en avläggare med enbart 2-3 yngelramar, en pollen/nektarram och en foderram och extra bi. Ju senare under säsongen, ju mer yngelramar behövs för att kunna få tillräcklig starka samhällen som kan invintras. Som regel kan utgås från minimal 2 i maj, 3 i juni och 4 i juli.

En avläggarekupa är en mindre låda som till exempel kan behålla maximalt 6 ramar. Fördelen är att det inte finns mycket tom utrymme. Nackdelen är att samhället senare behöver flyttas över till en 10 ramslåda när det har vuxit. Det går att direkt placera avläggaren i en 10 ramslåda. En lucka för att dela av det tomma rummet kan vara en lösning. Det är enkelt att tillsätta ramar efter behov och flytta luckan successivt till lådans ena sidan.

Det är riktigt kallt och många av oss öppnar därför inte kuporna i onödan. Jag själv har inte gjord en enda inspektion sen de 12e maj. Det är bara att hoppas att det inte avgår svärmar innan nästa inspektionen. Vanligtvis svärmar ett samhälle vid fint varmt väder (när de har samlat in en ordentlig foderförråd )och inte vid 13 grader eller lägre temperaturer. Om samhällerna bara har tillräckligt med utrymme, då kommer de kanske inte på ideet….

Göra en avläggare